کجا بریم؟

این بار همسفر "قو" شوید به استان زنجان

شب های زنجان

شهر زنجان، مرکز استان زنجان است و از لحاظ تاریخی گفته میشود بنای این شهر در زمان اردشیر بابکان ساخته شده است و در آن زمان نام "شهین" یعنی منصوب به شاه به آن اطلاق میشده است. در لغتنامه ی دهخدا هم در سرواژه ی شهین چنین نوشته ‌است: «شهین نام شهر زنگان است و معرب آن زنجان باشد و گویند این شهر را اردشیر بابکان بنا کرده ‌است.»

عمارت ذوالفقاریعمارت ذوالفقاری (موزه مردان نمکی)

استان زنجان نیز مانند دیگر استان های ایران، غنی از فرهنگ و تاریخ و تمدن است. در این استان بسیاری از بناهای تاریخی و فرهنگی و جاذبه های طبیعی وجود دارد.